Info a akce

There are no events.

Icon
Ženy v síti

Síťový občasník spolku WOMENET

 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Část I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Název občanského sdružení

WomenNet o.s.        

(dále jen „sdružení“)

Postavení a působnost sdružení

 1. je nezávislé dobrovolné sdružení podnikatelek, žen ve vedoucích pozicích (manažerek), žen ve  veřejných funkcích a ostatních spolupracujících žen s cílem zavedení a podporování NetWorkingu, šíření myšlenek rovných příležitostí, podporování aktivních žen podnikatelek, ocenění pozitivních ženských podnikatelských příležitostí
 2. je samostatnou organizační jednotkou, dobrovolným a samosprávným svazkem členů dle zákona č. 83/1990 Sb.,
 3. je nestranné, své cíle prosazuje bez rozdílů rasy, jazyka a víry,
 4. sídlo sdružení je na adrese Smetanova 483, Litvínov, 436 01, s působností na celém území České republiky, převážně však v Ústeckém kraji,
 5. nečlení se na organizační jednotky. Celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.

Motto spolku:   Kdo chce hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod

Základním cílem sdružení je podpořit a motivovat všechny aktivní ženy a to nejen podnikatelky k jejich většímu zviditelnění, ocenění jejich dlouholeté práce, vytvoření širokého NetWorkingu a tak podpořit i jejich podnikatelské či osobní příležitosti. Sdružení tak chce podporovat osobní a profesionální rozvoj svých členek poskytováním osvětové, poradenské, vzdělávací, výchovné, popř. i vědecké činnosti.

Sdružení sdružuje:

 1. fyzické osoby podnikatelky;
 2. fyzické osoby manažerky, které vykonávají manažerské pozice, ale i ty, které se na tuto funkci připravují, anebo v ní působily;
 3. fyzické osoby (jmenované jako zástupce právnických osob, které jsou ztotožněny s cíly sdružení)
 4. Ostatní ženy, které se ztotožní s cíly sdružení)

Hlavní aktivity sdružení

 1. Zprostředkování vzájemných vazeb mezi členkami, zajišťování jejich síťování (propojování).
 2. Organizování vzdělávacích, poradenských a osvětových akcí na neziskovém základě.
 3. Vydávání  informačních materiálů ve spolupráci s partnery spolku.
 4. Příprava a implementace projektových záměrů zejména zacílených na ženy, rovné příležitosti, odbourávání genderových stereotypů a podpoře odstranění nerovností zvláště na trhu práce i ve společnosti obecně.
 5. Pořádání seminářů, odborných konferencí a workshopů s problematikou žen a jejich podnikání a to na národní i mezinárodní úrovni.
 6. Vedení základní evidenci členek a povinnou dokumentaci související s relevantní legislativou
 7. Další aktivity a činnosti stanovené Shromážděním členů sdružení.

Část II.

ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

Formami členství ve sdružení jsou:

 1. Individuální členství
 2. Kolektivní členství
 3. Čestné členství

Individuální členkou sdružení může být každá občanka ČR a cizinka s trvalým nebo dočasným pobytem v České republice, starší 18 let, která vyhovuje podmínkám přijímání členek a členů, souhlasí s posláním, s cíli a stanovami sdružení, která je dodržuje a řídí se usneseními orgánů sdružení.

Kolektivním členem může být každá právnická osoba, organizace, podnik, družstvo, nebo jiné sdružení (dále jen „organizace“), která se zaváže plnit podmínky vyplývající z kolektivního členství na základě písemně uzavřené dohody.

Čestné členství je oceněním zásluh o rozvoj sdružení. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. Titul Čestného členství uděluje Předsednictvo.

Přihlášku ke členství přijímá a o přijetí člena/ky do sdružení rozhoduje Předsednictvo. Pro přijetí člena/ky (individuální/kolektivní člen/ka) je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členek Předsednictva. O rozhodnutí o udělení titulu čestného členství je potřeba též souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členek Předsednictva.

Individuální členství nabývá účinnosti dnem, kdy bude usnesením Předsednictva členka přijata. Kolektivní členství nabývá účinnosti dnem podpisu Smlouvy o kolektivním členství (Smlouva je schvalována spolu Předsednictvem spolu s přihláškou ke členství). Čestné členství nabývá účinnosti dnem, kdy bude usnesením Předsednictva o udělení titulu čestného členství rozhodnuto.

Zakládajícím členem sdružení jsou fyzické osoby které se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činností přípravného výboru.

Členství zaniká:

–  doručením písemného oznámení člena o vystoupení Předsednictvu

–  rozhodnutím Předsednictva sdružení o vyloučení člena

–  nezaplacením členských příspěvků ve stanovených termínech(pokud by bylo tak rozhodnuto a schváleno orgány sdružení, či pokud by vyplývalo ze Stanov sdružení)

–  úmrtím, zánikem organizace – člena sdružení, zánikem sdružení

Člen/ka má právo:

 1. účastnit se činností sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován/a
 2. využívat výhod, služeb a zkušeností, které sdružení a její partneři poskytují nebo zprostředkovávají
 3. účastnit se Shromáždění členů sdružení, volit orgány a být do nich volen/a
 4. předkládat své návrhy, stanoviska, podněty a připomínky k činnosti sdružení
 5. obracet se na orgány sdružení s žádosti o podporu a pomoc při řešení profesních potřeb
 6. získávat informace, další podklady a účastnit se seminářů
 7. být přizván/a ke všem jednáním týkajících se svého členství ve sdružení
 8. prezentovat své aktivity ostatním členům/kám sdružení
 9. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

Člen/ka má povinnosti:

 1. dodržovat stanovy sdružení a další normy sdružení
 2. řídit se rozhodnutími příslušných orgánů sdružení
 3. aktivně a iniciativně, podle svých možností a schopností se podílet na aktivitách sdružení
 4. vystupovat v souladu s posláním sdružení
 5. hájit a prosazovat oprávněné zájmy členů/ek sdružení
 6. uhradit vždy ve stanovené výši a ve stanovené lhůtě členský příspěvek nebo jiné poplatky, bude-li tak rozhodnuto a schváleno orgány sdružení, či tato povinnost vyplývá ze stanov sdružení
 7. dodržovat pravidla přijatá pro úspěšný výkon jednotlivých funkcí a činností sdružení, průběh akcí či poskytování služeb
 8. oznamovat Předsednictvu sdružení všechny podstatné změny související s členstvím ve sdružení

Kolektivní členové mají zejména tato práva a povinnosti:

 1. podporovat postavení manažerské profese navenek i uvnitř své organizace
 2. využívat poznatků, zkušeností a možností firem zprostředkovaných sdružením v České republice i v zahraničí
 3. prezentovat podnikatelské úspěchy i manažerské výsledky prostřednictvím setkávání, výměn názorů, zkušeností členkám sdružení
 4. prezentovat své aktivity členům/kám sdružení
 5. uhradit vždy ve stanovené výši a ve stanovené lhůtě členský příspěvek nebo jiné poplatky, bude-li tak rozhodnuto a schváleno orgány sdružení, či tato povinnost vyplývá ze stanov sdružení

Část III.

ORGÁNY SDRUŽENÍ A JEJICH PŮSOBNOST

Orgány sdružení jsou:

 1. Shromáždění členů sdružení
 2. Předsednictvo sdružení a předsedkyně
 3. Kontrolní komise

 

Shromáždění členů sdružení

Shromáždění členů sdružení  (dále jen „Shromáždění“) je nejvyšším orgánem WomenNet o.s. a je tvořeno individuálními členkami a písemně zvolenými zástupkyněmi kolektivních členů. Způsob jednání a rozhodování Shromáždění upravuje Jednací a organizační řád sdružení (dále jen „Organizační řád“).

 1. Shromáždění  svolává Předsednictvo, podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Předsednictvo svolá Shromáždění vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.
 2. Shromáždění zejména:
  1. Schvaluje stanovy sdružení, následně rozhoduje o případných změnách stanov sdružení
  2. schvaluje cíle sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční účetní závěrku
  3.  volí členky orgánů sdružení na 3 leté funkční období
  4.  volí a odvolává členky Předsednictva,
  5.  volí předsedkyni Předsednictva
  6.  volí a odvolává členky Kontrolní komise.
 3. Shromáždění rozhoduje kladně nadpolovičním počtem hlasů z přítomných členů. Pro odvolání členek Předsednictva či Kontrolní komise z jejich funkce před uplynutím funkčního období je třeba ¾ většiny hlasů přítomných členů sdružení.
 4. Každá členka má jeden hlas. Hlasy všech členek jsou rovné.
 5. Volby orgánů sdružení jsou prováděny tajně.

Předsednictvo a předsedkyně

Předsednictvo sdružení(dále jen „Předsednictvo“) je řídícím, výkonným a koordinačním orgánem sdružení v době mezi Shromážděními. Má vždy lichý počet členek, z toho jednu předsedkyní. Činnost Předsednictva je upravena v Organizačním řádu.

Předsednictvo je orgán, který rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo usnesením Shromáždění vyhrazeny do působnosti Shromáždění či svěřeny předsedkyni.

 1. Předsednictvo má min.5 členů.
 2. Funkční období Předsednictva vzniká zvolením a je na dobu 3 let
 3. Zánik funkce členky Předsednictva před uplynutím funkčního období:
  1.  odstoupením,
  2.  vzdáním se funkce,
  3.  odvoláním Shromážděním
  4.  zánikem členství z důvodu neuhrazení členského příspěvku
  5. smrtí
 4. Odstoupí-li členka Předsednictva ze své funkce nebo přestane-li z jiného důvodu být jeho členkou, Předsednictvo může, pokud počet jeho zvolených členek neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členky Předsednictva a to do doby dalšího Shromáždění.
 5. K zániku funkce členky dle bodu 3. písm. a ), b) dochází dnem, kdy Předsednictvo obdrží písemné oznámení o vzdání se funkce člena/ky Předsednictva či doručením písemného oznámení člena/kyovystoupení.
 6. Předsednictvo zejména:
  1.  koordinuje činnost sdružení,
  2.  svolává Shromáždění,
  3.  zpracovává podklady pro rozhodnutí Shromáždění,
  4.  rozhoduje o přijetí za člena/ky sdružení,
  5. rozhoduje o vyloučení člena/ky sdružení
  6. je odpovědné za  hospodaření s majetkem sdružení a účetnictví.
 7. Jménem sdružení jedná jeho předsedkyně.
 8. Předsednictvo zasedá nejméně 4x ročně.
 9. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členek. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně.
 10. K zajištění činnosti sdružení může Předsednictvo v případě potřeby zřídit kancelář sdružení, sekretariát sdružení, vydávat směrnice a další normy, které upravují činnost sdružení.
 11. K zajištění činnosti sdružení může Předsednictvo v případě potřeby jmenovat výkonnou ředitelku/manažerku sdružení.
 12. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopné Shromáždění, přebírá jeho pravomoci Předsednictvo.

Předsedkyně sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení může dále jednat výkonná ředitelka/manažerka sdružení. Tato jedná jménem sdružení v rozsahu stanoveném v usnesení Předsednictva při jmenování.  Jménem sdružení dále mohou jednat předsedkyní písemně pověření členové sdružení (na základě konkrétní plné moci). Tyto osoby mohou jednat jménem sdružení samostatně pouze v rozsahu uděleném plnou mocí.

Kontrolní komise

Je kontrolním orgánem sdružení, zodpovědným za kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov, či jiných norem sdružení (směrnic a řádů sdružení jakož i ostatních předpisů, upravujících činnost sdružení).

 1. Kontrolní komise je zodpovědná za kontrolu dodržování rozhodnutí/ usnesení Předsednictva a usnesení Shromáždění.
 2. Kontrolní komise má minimálně 3 členky, je volena Shromážděním. Členky kontrolní komise si volí ze svého středu předsedkyni.
 3. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Předsednictvu.
 4. Předsedkyně kontrolní komise má právo se zúčastňovat setkávání Předsednictva a přispívat k rozhodnutí hlasem poradním.
 5. Funkční období kontrolní komise je 3 leté.
 6. Způsob jednání Kontrolní komise je upraven Jednacím řádem.
 7. Kontrolní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny všechny členky kontrolní komise. Kontrolní komise rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.
 8. Pravomoci:
  1. Kontroluje činnost sdružení
  2. Kontroluje hospodaření sdružení
  3. Kontroluje účetnictví sdružení
  4. Projednává odvolání členky sdružení proti rozhodnutí Předsednictva o jejím vyloučení ze sdružení
 9. Zánik funkce členky kontrolní komise před uplynutím funkčního období:
  1. Odstoupením
  2. Vzdáním se funkce
  3. Odvoláním Shromážděním
  4. Zánikem členství z důvodu neuhrazení členského příspěvku
  5. Smrtí
 1. V případě zániku funkce jedné z členek kontrolní komise dle předchozího odstavce, vykonávají činnost kontrolní komise do nejbližšího Shromáždění zbývající členky, přičemž k platnosti jejich rozhodnutí je třeba jejich jednomyslného souhlasu.
 2. K zániku funkce členky dle bodu 9 písm. a), b) dochází dnem, kdy Předsednictvo obdrží písemné oznámení o vzdání se funkce členky.
 3. V případě zániku funkce více než 1 členky je Předsednictvo povinno svolat mimořádné Shromáždění za účelem volby chybějících členek kontrolní komise.

Část IV.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJEKTEM A JEHO EVIDENCE

Sdružení hospodaří s majetkem, který tvoří hmotný majetek a finanční prostředky získané z:

 1. členských příspěvků, bude-li tak rozhodnuto a schváleno orgány sdružení, či tato povinnost vyplývá ze stanov sdružení
 2. příjmů z vlastní činnosti – nepodnikatelského charakteru (akce, práce, služby, informační činnost aj.) i komerční (jako vedlejší formy působení), popřípadě z výnosu z majetku,
 3. příjmů z reklamy,
 4. ze subvencí, dotací, darů a odkazů.

Hospodaření s majetkem a jeho evidence (účtování o něm) i ochrana a zhodnocování se děje podle obecně závazných předpisů a je předmětem samostatné Směrnice o hospodaření.

Část V.

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Písemnosti sdružení podepisuje předsedkyně Předsednictva či výkonná ředitelka/manažerka, pokud bude Předsednictvem jmenována. Rozsah kompetencí jakož i přesný způsob podepisování upravuje Podpisový řád.
 2. Organizační uspořádání sdružení a vztahy mezi orgány i jednotlivými pracovníky upravují zvláštní normy/předpisy přijaté Předsednictvem, v souladu se stanovami a zásadami projednanými Shromážděním.
 3. V případě zániku sdružení a pro případ likvidace musí být ustavena Shromážděním likvidační komise. O majetku sdružení  a způsobu likvidace rozhodne Shromáždění.
 4. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
 5. Stanovy sdružení, jejich změna a doplňky nabývají účinnosti navenek dnem jejich registrace registračním orgánem.