Info a akce

There are no events.

Icon
Ženy v síti

Síťový občasník spolku WOMENET

 

STANOVY SPOLKU

Část I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Název spolku

WomenNet z.s.        

(dále jen „spolek“)

Postavení a působnost spolku

 1. je nezávislý dobrovolný spolek  podnikatelek, žen ve vedoucích pozicích (manažerek), žen ve  veřejných funkcích a ostatních spolupracujících žen s cílem zavedení a podporování NetWorkingu, šíření myšlenek rovných příležitostí, podporování aktivních žen podnikatelek, ocenění pozitivních ženských podnikatelských příležitostí
 2. je samostatnou organizační jednotkou, dobrovolným a samosprávným svazkem členů dle zákona č. 89/2012 Sb.,
 3. je nestranný, své cíle prosazuje bez rozdílů rasy, jazyka a víry,
 4. sídlo spolku  je na adrese  Smetanova 483, Litvínov, 436 01, s působností na celém území České republiky, převážně však v Ústeckém kraji,
 5. . Celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou s možností zakládat pobočné jednotky (spolky)

Motto spolku:   Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod

Základním cílem spolku  je podpořit a motivovat všechny aktivní ženy a to nejen podnikatelky k jejich většímu zviditelnění, ocenění jejich dlouholeté  práce, vytvoření širokého NetWorkingu a tak podpořit i jejich podnikatelské či osobní příležitosti. Spolek  tak chce podporovat osobní a profesionální rozvoj svých čllenů poskytováním osvětové, poradenské, vzdělávací, výchovné, popř. i vědecké činnosti.

Spolek sdružuje:

 1. fyzické osoby podnikatelky;
 2. fyzické osoby manažerky, které zastávají manažerské pozice, ale i ty, které se na tuto funkci připravují, anebo v ní působily;
 3. fyzické osoby (jmenované jako zástupce právnických osob, které jsou ztotožněny s cíli spolku)
 4. ostatní ženy, které se ztotožní s cíli spolku

Hlavní aktivity  spolku

 1. Zprostředkování vzájemných vazeb mezi členkami, zajišťování jejich síťování (propojování).
 2. Organizování vzdělávacích, poradenských a osvětových akcí na neziskovém základě.
 3. Vydávání informačních materiálů ve spolupráci s partnery spolku.
 4. Příprava a implementace projektových záměrů zejména zacílených na ženy, rovné příležitosti, odbourávání genderových stereotypů a podpoře odstranění nerovností zvláště na trhu práce i ve společnosti obecně.
 5. Projekty a účasti na projektech  směřující k začlenění osob do pracovního procesu. Zejména osob, které pečují o nezletilé děti, osob pečujících o osobu blízkou, osob se zdravotním postižením, osob nad 50 let a jiných skupin, které vyžadují podporu.
 6. Pořádání seminářů, odborných konferencí a workshopů s problematikou žen a jejich podnikání a to na národní i mezinárodní úrovni.
 7. Vedení základní evidenci členek a povinnou dokumentaci související s relevantní legislativou
 8. Další aktivity a činnosti stanovené Shromážděním členů spolku

Část II.

ČLENSTVÍ VE  SPOLKU

Formami členství ve spolku jsou:

 1. Individuální členství
 2. Kolektivní členství
 3. Čestné členství

Individuální členkou spolku může být každá občanka ČR a cizinka s trvalým nebo dočasným pobytem v České republice, starší 18 let, která vyhovuje podmínkám přijímání členek a členů, souhlasí s posláním, s cíli a stanovami spolku, která je dodržuje a řídí se usneseními orgánů spolku.

Kolektivním členem může být každá právnická osoba, organizace, podnik, družstvo, nebo jiný spolek (dále jen „organizace“), která se zaváže plnit podmínky vyplývající z kolektivního členství na základě písemně uzavřené dohody.

Čestné členství je oceněním zásluh o rozvoj spolku. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. Titul Čestného členství uděluje Předsednictvo.

Přihlášku ke členství přijímá a o přijetí člena spolku rozhoduje Předsednictvo. Pro přijetí člena (individuální/kolektivní) je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členek Předsednictva. O rozhodnutí o udělení titulu Čestného členství je potřeba též souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členek Předsednictva.

Individuální členství nabývá účinnosti dnem, kdy bude usnesením Předsednictva člen přijat. Kolektivní členství nabývá účinnosti dnem podpisu Smlouvy o kolektivním členství (Smlouva je schvalována spolu Předsednictvem spolu s přihláškou ke členství). Čestné členství nabývá účinnosti dnem, kdy bude usnesením Předsednictva o udělení titulu Čestného členství rozhodnuto.

Zakládajícím členem spolku jsou fyzické osoby které se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejichž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činností přípravného výboru.

Seznam členů

–          spolek vede seznam přijatých členů a zároveň seznam přihlášek nových členů, které budou přijímány na jednání Předsednictva. Neurčí-li se Shromážděním členů jinak, bude přijímání nových členů probíhat 2x ročně vždy v jarním a podzimním termínu.

–          seznam členů je uložen v místě sídla spolku. Aktualizace seznamu probíhá 2x ročně a to vždy po příjmu nových členů spolku.  Veřejně přístupný   bude seznam členů pouze v rozsahu jména a   příjmení.Ostatní možný rozsah zpřístupnění (kontakt,adresa apod. )členů bude možný pouze  na základě rozhodnutí Shromáždění.

–          seznam přihlášek je uložen v místě sídla spolku

 

Členství zaniká:

–          doručením písemného oznámení člena o vystoupení Předsednictvu

–          rozhodnutím Předsednictva spolku  vyloučení člena

–          nezaplacením členských příspěvků ve stanovených termínech (pokud by bylo tak rozhodnuto a schváleno orgány spolku, či pokud by vyplývalo ze Stanov spolku)

–          úmrtím, zánikem organizace – člena spolku, zánikem  spolku

Každý člen obdrží písemné potvrzení o výmazu členství

Člen má právo:

 1. účastnit se činností spolku  a jeho orgánů a být o této činnosti informován
 2. využívat výhod, služeb a zkušeností, které spolek  a jeho partneři poskytují nebo zprostředkovávají
 3. účastnit se Shromáždění členů spolku, volit orgány a být do nich volen
 4. předkládat své návrhy, stanoviska, podněty a připomínky k činnosti spolku
 5. obracet se na orgány spolku  se žádosti o podporu a pomoc při řešení profesních potřeb
 6. získávat informace, další podklady a účastnit se seminářů
 7. být přizván  ke všem jednáním týkajících se svého členství ve spolku
 8. prezentovat své aktivity ostatním členům  spolku
 9. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti  spolku

Člen má povinnosti:

 1. dodržovat stanovy spolku a další normy spolku
 2. řídit se rozhodnutími příslušných orgánů spolku
 3. aktivně a iniciativně, podle svých možností a schopností se podílet na aktivitách spolku
 4. vystupovat v souladu s posláním spolku
 5. hájit a prosazovat oprávněné zájmy členů spolku
 6. uhradit vždy ve stanovené výši a ve stanovené lhůtě členský příspěvek nebo jiné poplatky, bude-li tak rozhodnuto a schváleno orgány  spolku, či tato povinnost vyplývá ze stanov  spolku
 7. dodržovat pravidla přijatá pro úspěšný výkon jednotlivých funkcí a činností spolku, průběh akcí či poskytování služeb
 8. oznamovat Předsednictvu spolku všechny podstatné změny související s členstvím ve spolku

Kolektivní členové mají zejména tato práva a povinnosti:

 1. podporovat postavení manažerské profese navenek i uvnitř své organizace
 2. využívat poznatků, zkušeností a možností zprostředkovaných spolkem v České republice i v zahraničí
 3. prezentovat podnikatelské úspěchy i manažerské výsledky prostřednictvím setkávání, výměn názorů, zkušeností členkám spolku
 4. prezentovat své aktivity členům spolku
 5. uhradit vždy ve stanovené výši a ve stanovené lhůtě členský příspěvek nebo jiné poplatky, bude-li tak rozhodnuto a schváleno orgány spolku, či tato povinnost vyplývá ze Stanov spolku

 

Část III.

ORGÁNY SPOLKU A JEJICH PŮSOBNOST

Orgány spolku  jsou:

 1. Shromáždění členů spolku
 2. Předsednictvo spolku a předsedkyně
 3. Kontrolní komise a předsedkyně

 

Shromáždění členů spolku

Shromáždění členů spolku  (dále jen „Shromáždění“) je nejvyšším orgánem WomenNet z.s. a je tvořeno individuálními členkami a písemně zvolenými zástupkyněmi kolektivních členů. Způsob jednání a rozhodování Shromáždění upravuje Jednací a Organizační řád spolku

 1. Shromáždění svolává Předsednictvo, podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Předsednictvo svolá Shromáždění vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení a to nejpozději do 30ti dnů Nesvolá-li Předsednictvo Shromáždění ve stanoveném termínu do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat Shromáždění spolku sám
 2. Shromáždění zejména:
  1. schvaluje Stanovy spolku, následně rozhoduje o případných změnách stanov spolku
  2. schvaluje cíle spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční účetní závěrku
  3.  volí členky orgánů spolku na 3 leté funkční období
  4.  volí a odvolává členky Předsednictva,
  5. schvaluje výši členského příspěvku a formu úhrady
  6.  volí a odvolává členky Kontrolní komise.
  7. rozhoduje o zrušení spolku,likvidaci či přeměně

schvaluje možné založení pobočných jednotek

 1. Shromáždění rozhoduje kladně nadpolovičním počtem hlasů  přítomných členů. Pro odvolání členek Předsednictva či Kontrolní komise z jejich funkce před uplynutím funkčního období je třeba ¾ většiny hlasů přítomných členů spolku
 2. Každá členka má jeden hlas. Hlasy všech členek jsou rovné.
 3. Volby orgánů spolku jsou prováděny tajně, pokud není Shromážděním odhlasováno jinak
 4. V případě nutnosti a v časové tísni může být provedeno hlasování Shromáždění elektronicky. O takovém způsobu hlasování musí být uložen přesný záznam s hlasem každého hlasujícího člena.

 

 

 

 

Předsednictvo a předsedkyně

Předsednictvo spolku(dále jen „Předsednictvo“) je řídícím, výkonným a koordinačním orgánem spolku v době mezi Shromážděními. Má vždy lichý počet členek, z toho jednu předsedkyní. Činnost a pravomoci členek Předsednictva jsou upraveny v interních normách spolku jako je např. Organizační řád, Podpisový řád apod.

Předsednictvo je orgán, který rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo usnesením Shromáždění vyhrazeny do působnosti Shromáždění či svěřeny předsedkyni.

 1. Předsednictvo má  5 členů a je voleno Shromážděním. Členové  předsednictva si ze svého středu volí  předsedkyni
 2. Funkční období Předsednictva vzniká zvolením a je na dobu 3 let
 3. Zánik funkce členky Předsednictva před uplynutím funkčního období:
  1. odstoupením,
  2. vzdáním se funkce,
  3. odvoláním Shromážděním
  4. zánikem členství z důvodu neuhrazení členského příspěvku
  5. smrtí
 4. Odstoupí-li člen Předsednictva ze své funkce nebo přestane-li z jiného důvodu být jeho členem, Předsednictvo může, pokud počet jeho zvolených členů neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy Předsednictva a to do doby dalšího Shromáždění.
 5. K zániku funkce člena dle bodu 3. písm. a), b) dochází dnem, kdy Předsednictvo obdrží písemné oznámení o vzdání se funkce člena Předsednictva či doručením písemného oznámení člena ovystoupení.
 6. Předsednictvo zejména:
  1. koordinuje činnost spolku
  2. svolává Shromáždění,
  3. zpracovává podklady pro rozhodnutí Shromáždění,
  4. rozhoduje o přijetí za člena  spolku
  5. rozhoduje o vyloučení člena  spolku
  6. je odpovědné za hospodaření s majetkem spolku  a účetnictví.
  7. schvaluje rozpočet, roční uzávěrku hospodaření a výroční zprávu
  8. posuzuje návrhy na prodej a koupi nemovitostí a další investice a tyto předkládá členské základně
  9. přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr
  10. rozhoduje o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků
  11. připravuje a schvaluje interní normy spolku
  12. připravuje, schvaluje a podává žádosti o granty a dotace
  13. navrhuje výši členského příspěvku a způsob jeho hrazení
 7. Jménem spolku jedná jeho předsedkyně.
 8. Předsednictvo zasedá nejméně 4x ročně.
 9. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členek. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně.
 10. K zajištění činnosti spolku může Předsednictvo v případě potřeby zřídit kancelář spolku, sekretariát spolku, vydávat směrnice a další normy, které upravují činnost spolku.
 11. K zajištění činnosti spolku může Předsednictvo v případě potřeby jmenovat výkonného ředitele/ku popř. manažera/ku spolku.
 12. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopné Shromáždění, přebírá jeho pravomoci Předsednictvo.

Předsedkyně spolku je statutárním orgánem spolku. Jménem spolku může dále jednat výkonný ředitel-ka/manažer-ka  spolku. Ten(ta) jedná jménem spolku v rozsahu stanoveném v usnesení Předsednictva při jmenování.  Jménem spolku dále mohou jednat předsedkyní písemně pověření členové spolku (na základě konkrétní plné moci). Tyto osoby mohou jednat jménem spolku samostatně pouze v rozsahu uděleném plnou mocí.

Podepisování se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předsedkyně a jedna další členka předsednictva

Předsedkyně může delegovat některé své kompetence na další členy předsednictva, případně na další členky či zaměstnance spolku.

Kompetence předsedkyně:

a)       Vedení členské schůze, ověřování usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání

b)       Svolání a vedení schůzí výboru

c)       Pracovní dohled nad zaměstnanci spolku

 

Kontrolní komise

Je kontrolním orgánem spolku, zodpovědným za kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov, či jiných norem spolku (směrnic a řádů spolku jakož i ostatních předpisů, upravujících činnost spolku).

 1. Kontrolní komise je zodpovědná za kontrolu dodržování rozhodnutí/ usnesení Předsednictva a usnesení Shromáždění.
 2. Kontrolní komise má 3 členky, je volena Shromážděním. Členky kontrolní komise si volí ze svého středu předsedkyni.
 3. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Předsednictvu.
 4. Předsedkyně kontrolní komise má právo se zúčastňovat setkávání Předsednictva a přispívat k rozhodnutí pouze hlasem poradním.
 5. Funkční období kontrolní komise je 3 leté.
 6. Způsob jednání Kontrolní komise je upraven Jednacím řádem.
 7. Kontrolní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny všechny členky kontrolní komise. Kontrolní komise rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.
 8. Pravomoci Kontrolní komise:
  1. Kontroluje činnost spolku
  2. Kontroluje hospodaření spolku
  3. Kontroluje účetnictví spolku
  4. Projednává odvolání člena spolku proti rozhodnutí Předsednictva o jeho vyloučení ze spolku
 9. Zánik funkce členky kontrolní komise před uplynutím funkčního období:
  1. Odstoupením
  2. Vzdáním se funkce
  3. Odvoláním Shromážděním
  4. Zánikem členství z důvodu neuhrazení členského příspěvku
  5. Smrtí

 

 1. V případě zániku funkce  jednoho z členů  Kontrolní komise dle předchozího odstavce, vykonávají činnost Kontrolní komise do nejbližšího Shromáždění zbývající členové, přičemž k platnosti jejich rozhodnutí je třeba jejich jednomyslného souhlasu.
 2. K zániku funkce člena dle bodu 9 písm. a), b) dochází dnem, kdy Předsednictvo obdrží písemné oznámení o vzdání se funkce člena.
 3. V případě zániku funkce více než 1 člena je Předsednictvo povinno svolat mimořádné Shromáždění za účelem volby chybějících člena  Kontrolní komise.

 

Část IV.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJEKTEM A JEHO EVIDENCE

Spolek hospodaří s majetkem, který může tvořit  hmotný majetek a finanční prostředky získané z:

 1. členských příspěvků, bude-li tak rozhodnuto a schváleno orgány spolku, či tato povinnost vyplývá ze Stanov spolku
 2. příjmů z vlastní činnosti – nepodnikatelského charakteru (akce, práce, služby, informační činnost aj.) i komerční činnosti (jako vedlejší formy působení), popřípadě z výnosu z majetku,
 3. příjmů z reklamy,
 4. ze subvencí, dotací, darů a odkazů.

Hospodaření s majetkem a jeho evidence (účtování o něm) i ochrana a zhodnocování se děje podle obecně závazných předpisů a je předmětem samostatné Směrnice o hospodaření.

Část V.

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Písemnosti spolku podepisuje předsedkyně Předsednictva či výkonný ředitel/ka popř. manažer/ka, pokud bude Předsednictvem jmenován(a). Rozsah kompetencí jakož i přesný způsob podepisování upravuje Organizační řád a Podpisový řád či jiné vnitřní dokumenty.
 2. Organizační uspořádání spolku a vztahy mezi orgány i jednotlivými pracovníky upravují zvláštní normy/předpisy přijaté Předsednictvem, v souladu se Stanovami  projednanými Shromážděním.
 3. V případě zániku spolku a pro případ likvidace musí být ustavena Shromážděním likvidační komise. –
 4. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání.  Není-li to možné, nabídne se zbývající majetek po vypořádání obci nebo kraji a ti jej použijí jen k veřejně prospěšným cílům.
 5. Ve věcech neupravených těmitoStanovami platí obecně závazné právní předpisy.
 6. Stanovy spolku, jejich změna a doplňky nabývají účinnosti navenek dnem jejich registrace registračním orgánem, nebo dnem schválení Shromážděním.
 7. Případné fúze či rozdělení spolku se řídí příslušnými paragrafy Občanského zákoníku (par. 274 – 302)

Změna a úprava stanov schválena dne 04.06.2014 na Shromáždění členů

Doklady o hlasování založeny v sídle společnosti spolu se zápisem